Thông tin cập nhật CLS 4.0 ngày 18/10/2021

18/10/2021

1. Thêm media vào nội dung câu hỏi

Thao tác thực hiện:

Màn hình quản trị viên->Quản lý nội dung học tập->Ngân hàng câu hỏi->Thêm mới câu hỏi->Chèn audio,video, hình ảnh vào nội dung câu hỏi

2. Chỉnh sửa giao diện trang chủ

Thao tác thực hiện:

Màn hình quản trị viên -> Quản lý hệ thống -> Cài đặt -> Trang chủ -> Thêm danh mục trang chủ-> Thêm các nội dung cho trang chủ

3. Giao diện tổng quan của giảng viên

Thao tác thực hiện:

Màn hình hệ thống -> Chọn vai trò giảng viên -> Thông tin tổng quan về giảng viên

 


ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN

0838392666